منبع تحت فشار

39 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 20 از 39 مورد

فیلترهای فعال

منبع تحت فشار زیلمت پکیجی 6 لیتری طوسی

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

طوسی رنگ و دایره ای شکل

با ظرفیت 6 لیتری

...

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

طوسی رنگ و دایره ای شکل

با ظرفیت 6 لیتری

فشاری کاری مجاز 3 بار

مجهز به دیافراگم غیر قابل تعویض

برای استفاده در پکیج های گرمایشی ...

منبع تحت فشار زیلمت پکیجی 8 لیتری طوسی

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

طوسی رنگ و دایره ای شکل

با ظرفیت 8 لیتری

...

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

طوسی رنگ و دایره ای شکل

با ظرفیت 8 لیتری

فشاری کاری مجاز 3 بار

مجهز به دیافراگم غیر قابل تعویض

برای استفاده در پکیج های گرمایشی ...

منبع تحت فشار زیلمت پکیجی 8 لیتری قرمز

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ و دایره ای شکل

با ظرفیت 8 لیتری

...

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ و دایره ای شکل

با ظرفیت 8 لیتری

فشاری کاری مجاز 3 بار

مجهز به دیافراگم غیر قابل تعویض

برای استفاده در پکیج های گرمایشی ...

منبع تحت فشار زیلمت پکیجی 10 لیتری طوسی

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

طوسی رنگ و دایره ای شکل

با ظرفیت 10 لیتری

...

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

طوسی رنگ و دایره ای شکل

با ظرفیت 10 لیتری

فشاری کاری مجاز 3 بار

مجهز به دیافراگم غیر قابل تعویض

برای استفاده در پکیج های گرمایشی ...

منبع تحت فشار زیلمت پکیجی 12 لیتری طوسی

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

طوسی رنگ و دایره ای شکل

با ظرفیت 12 لیتری

...

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

طوسی رنگ و دایره ای شکل

با ظرفیت 12 لیتری

فشاری کاری مجاز 3 بار

مجهز به دیافراگم غیر قابل تعویض

برای استفاده در پکیج های گرمایشی ...

منبع تحت فشار زیلمت تیوپی 80 لیتری

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 80 لیتری

...

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 80 لیتری

فشار کاری مجاز 10 بار

دارای تیوپ بهداشتی قابل تعویض

قابل استفاده در سیستم های آبرسانی ...

منبع تحت فشار زیلمت تیوپی 100 لیتری 10 بار

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 100 لیتری

...

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 100 لیتری

فشار کاری مجاز 10 بار

دارای تیوپ بهداشتی قابل تعویض

قابل استفاده در سیستم های ...

منبع تحت فشار زیلمت تیوپی 200 لیتری 10 بار

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 200 لیتری

...

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 200 لیتری

فشار کاری مجاز 10 بار

دارای تیوپ بهداشتی قابل تعویض

قابل استفاده در سیستم های ...

منبع تحت فشار زیلمت تیوپی 300 لیتری 10 بار

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 300 لیتری

...

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 300 لیتری

فشار کاری مجاز 10 بار

دارای تیوپ بهداشتی قابل تعویض

قابل استفاده در سیستم های ...

منبع تحت فشار زیلمت تیوپی 500 لیتری 10 بار

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 500 لیتری

...

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 500 لیتری

فشار کاری مجاز 10 بار

دارای تیوپ بهداشتی قابل تعویض

قابل استفاده در سیستم های ...

منبع تحت فشار زیلمت تیوپی 1000 لیتری 10 بار

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 1000 لیتری

...

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 1000 لیتری

فشار کاری مجاز 10 بار

دارای تیوپ بهداشتی قابل تعویض

قابل استفاده در سیستم های ...

منبع تحت فشار زیلمت تیوپی 100 لیتری 16 بار

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 100 لیتری

...

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 100 لیتری

فشار کاری مجاز 16 بار

دارای تیوپ بهداشتی قابل تعویض

قابل استفاده در سیستم های ...

منبع تحت فشار زیلمت تیوپی 24 لیتری

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 24 لیتری

...

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 24 لیتری

فشار کاری مجاز 10 بار

دارای تیوپ بهداشتی قابل تعویض

قابل استفاده در سیستم های آبرسانی ...

منبع تحت فشار زیلمت تیوپی 50 لیتری

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 50 لیتری

...

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 50 لیتری

فشار کاری مجاز 10 بار

دارای تیوپ بهداشتی قابل تعویض

قابل استفاده در سیستم های آبرسانی ...

منبع تحت فشار زیلمت تیوپی 60 لیتری

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 60 لیتری

...

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 60 لیتری

فشار کاری مجاز 10 بار

دارای تیوپ بهداشتی قابل تعویض

قابل استفاده در سیستم های آبرسانی ...

منبع تحت فشار زیلمت تیوپی 200 لیتری 16 بار

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 200 لیتری

...

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 200 لیتری

فشار کاری مجاز 16 بار

دارای تیوپ بهداشتی قابل تعویض

قابل استفاده در سیستم های ...

منبع تحت فشار زیلمت تیوپی 300 لیتری 16 بار

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 300 لیتری

...

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 300 لیتری

فشار کاری مجاز 16 بار

دارای تیوپ بهداشتی قابل تعویض

قابل استفاده در سیستم های ...

منبع تحت فشار زیلمت تیوپی 500 لیتری 16 بار

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 500 لیتری

...

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 500 لیتری

فشار کاری مجاز 16 بار

دارای تیوپ بهداشتی قابل تعویض

قابل استفاده در سیستم های ...

منبع تحت فشار زیلمت تیوپی 1000 لیتری 16 بار

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 1000 لیتری

...

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

قرمز رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 1000 لیتری

فشار کاری مجاز 16 بار

دارای تیوپ بهداشتی قابل تعویض

قابل استفاده در سیستم های ...

منبع تحت فشار زیلمت دیافراگمی 24 لیتری سفید

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

از نوع دیافراگمی هیدروپلاس

سفید رنگ با بدنه ی ...

منبع انبساط بسته زیلمت Zilmet

از نوع دیافراگمی هیدروپلاس

سفید رنگ با بدنه ی مقاوم

با ظرفیت 24 لیتری

ساختار متفاوت نسبت به منابع تیوپی

قابل استفاده در سیستم ...