یونیت هیتر

12 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 12 از 12 مورد

فیلترهای فعال

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم مدل TU15W

قیمت تماس با واحد فروش

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 42000Btu/hr

دارای کویل آب گرم ...

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 42000Btu/hr

دارای کویل آب گرم مسی

جنس بدنه از ورق روغنی کربن استیل، آلومینیومی

پوشش رنگ بدنه الکترو استاتیک

گرمایش ...

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم مدل TU25W

قیمت تماس با واحد فروش

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 42000Btu/hr

دارای کویل ...

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 42000Btu/hr

دارای کویل آب گرم مسی

جنس بدنه از ورق روغنی کربن استیل، آلومینیومی

پوشش رنگ بدنه الکترو ...

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم مدل TU35W

قیمت تماس با واحد فروش

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 110000Btu/hr

دارای کویل ...

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 110000Btu/hr

دارای کویل آب گرم مسی

جنس بدنه از ورق روغنی کربن استیل، آلومینیومی

پوشش رنگ بدنه الکترو ...

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم مدل TU50W

قیمت تماس با واحد فروش

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 155000Btu/hr

دارای کویل ...

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 155000Btu/hr

دارای کویل آب گرم مسی

جنس بدنه از ورق روغنی کربن استیل، آلومینیومی

پوشش رنگ بدنه الکترو ...

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم مدل TU65W

قیمت تماس با واحد فروش

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 210000Btu/hr

دارای کویل ...

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 210000Btu/hr

دارای کویل آب گرم مسی

جنس بدنه از ورق روغنی کربن استیل، آلومینیومی

پوشش رنگ بدنه الکترو ...

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم مدل TU75W

قیمت تماس با واحد فروش

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 250000Btu/hr

دارای کویل ...

یونیت هیتر آبگرم آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 250000Btu/hr

دارای کویل آب گرم مسی

جنس بدنه از ورق روغنی کربن استیل، آلومینیومی

پوشش رنگ بدنه الکترو ...

یونیت هیتر بخار آذر نسیم مدل TU22S

قیمت تماس با واحد فروش

یونیت هیتر بخار آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 62000Btu/hr

دارای کویل آب ...

یونیت هیتر بخار آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 62000Btu/hr

دارای کویل آب گرم مانیسمان

جنس بدنه از ورق روغنی کربن استیل، آلومینیومی

پوشش رنگ بدنه الکترو ...

یونیت هیتر بخار آذر نسیم مدل TU40S

قیمت تماس با واحد فروش

یونیت هیتر بخار آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 115000Btu/hr

دارای کویل ...

یونیت هیتر بخار آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 115000Btu/hr

دارای کویل آب گرم مانیسمان

جنس بدنه از ورق روغنی کربن استیل، آلومینیومی

پوشش رنگ بدنه الکترو ...

یونیت هیتر بخار آذر نسیم مدل TU45S

قیمت تماس با واحد فروش

یونیت هیتر بخار آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 150000Btu/hr

دارای کویل ...

یونیت هیتر بخار آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 150000Btu/hr

دارای کویل آب گرم مانیسمان

جنس بدنه از ورق روغنی کربن استیل، آلومینیومی

پوشش رنگ بدنه الکترو ...

یونیت هیتر بخار آذر نسیم مدل TU80S

قیمت تماس با واحد فروش

یونیت هیتر بخار آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 230000Btu/hr

دارای کویل ...

یونیت هیتر بخار آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 230000Btu/hr

دارای کویل آب گرم مانیسمان

جنس بدنه از ورق روغنی کربن استیل، آلومینیومی

پوشش رنگ بدنه الکترو ...

یونیت هیتر بخار آذر نسیم مدل TU100S

قیمت تماس با واحد فروش

یونیت هیتر بخار آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 330000Btu/hr

دارای کویل ...

یونیت هیتر بخار آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 330000Btu/hr

دارای کویل آب گرم مانیسمان

جنس بدنه از ورق روغنی کربن استیل، آلومینیومی

پوشش رنگ بدنه الکترو ...

یونیت هیتر بخار آذر نسیم مدل TU130S

قیمت تماس با واحد فروش

یونیت هیتر بخار آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 440000Btu/hr

دارای کویل ...

یونیت هیتر بخار آذر نسیم

با ظرفیت حرارتی 440000Btu/hr

دارای کویل آب گرم مانیسمان

جنس بدنه از ورق روغنی کربن استیل، آلومینیومی

پوشش رنگ بدنه الکترو ...