مبدل حرارتی کامر

18 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 18 از 18 مورد

فیلترهای فعال

مبدل حرارتی کامر مدل CR14-45

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 22500 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس ...

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 22500 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس استنلس استیل 316

مبدل از نوع آب به آب یکپارچه Brazed

دارای 15 صفحه با جوشکاری میانی ...

مبدل حرارتی کامر مدل CR14-72

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 36500 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس ...

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 36500 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس استنلس استیل 316

مبدل از نوع آب به آب یکپارچه Brazed

دارای 24 صفحه با جوشکاری میانی ...

مبدل حرارتی کامر مدل CR14-90

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 45000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس ...

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 45000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس استنلس استیل 316

مبدل از نوع آب به آب یکپارچه Brazed

دارای 30 صفحه با جوشکاری میانی ...

مبدل حرارتی کامر مدل CR14-108

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 54000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس ...

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 54000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس استنلس استیل 316

مبدل از نوع آب به آب یکپارچه Brazed

دارای 36 صفحه با جوشکاری میانی ...

مبدل حرارتی کامر مدل CR14-135

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 67500 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس ...

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 67500 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس استنلس استیل 316

مبدل از نوع آب به آب یکپارچه Brazed

دارای 45 صفحه با جوشکاری میانی ...

مبدل حرارتی کامر مدل CR14-155

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 77500 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس ...

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 77500 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس استنلس استیل 316

مبدل از نوع آب به آب یکپارچه Brazed

دارای 52 صفحه با جوشکاری میانی ...

مبدل حرارتی کامر مدل CR27-200

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 100000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از ...

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 100000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس استنلس استیل 316

مبدل از نوع آب به آب یکپارچه Brazed

دارای 33 صفحه با جوشکاری میانی ...

مبدل حرارتی کامر مدل CR27-250

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 125000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از ...

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 125000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس استنلس استیل 316

مبدل از نوع آب به آب یکپارچه Brazed

دارای 41 صفحه با جوشکاری میانی ...

مبدل حرارتی کامر مدل CR27-300

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 150000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از ...

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 150000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس استنلس استیل 316

مبدل از نوع آب به آب یکپارچه Brazed

دارای 50 صفحه با جوشکاری میانی ...

مبدل حرارتی کامر مدل CR27-350

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 175000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از ...

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 175000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس استنلس استیل 316

مبدل از نوع آب به آب یکپارچه Brazed

دارای 58 صفحه با جوشکاری میانی ...

مبدل حرارتی کامر مدل CR27-400

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 200000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از ...

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 200000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس استنلس استیل 316

مبدل از نوع آب به آب یکپارچه Brazed

دارای 66 صفحه با جوشکاری میانی ...

مبدل حرارتی کامر مدل CR110-500

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 250000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از ...

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 250000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس استنلس استیل 316

مبدل از نوع آب به آب یکپارچه Brazed

دارای 25 صفحه با جوشکاری میانی ...

مبدل حرارتی کامر مدل CR110-600

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 300000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از ...

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 300000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس استنلس استیل 316

مبدل از نوع آب به آب یکپارچه Brazed

دارای 31 صفحه با جوشکاری میانی ...

مبدل حرارتی کامر مدل CR110-750

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 375000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از ...

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 375000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس استنلس استیل 316

مبدل از نوع آب به آب یکپارچه Brazed

دارای 37 صفحه با جوشکاری میانی ...

مبدل حرارتی کامر مدل CR110-1000

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 500000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از ...

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 500000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس استنلس استیل 316

مبدل از نوع آب به آب یکپارچه Brazed

دارای 51 صفحه با جوشکاری میانی ...

مبدل حرارتی کامر مدل CR110-1250

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 625000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از ...

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 625000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس استنلس استیل 316

مبدل از نوع آب به آب یکپارچه Brazed

دارای 63 صفحه با جوشکاری میانی ...

مبدل حرارتی کامر مدل CR110-1500

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 750000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از ...

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 750000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس استنلس استیل 316

مبدل از نوع آب به آب یکپارچه Brazed

دارای 75 صفحه با جوشکاری میانی ...

مبدل حرارتی کامر مدل CR110-2000

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 1000000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از ...

مبدل حرارتی صفحه ای کامر COMER

ظرفیت حرارتی 1000000 کیلوکالری بر ساعت

بدنه از جنس استنلس استیل 316

مبدل از نوع آب به آب یکپارچه Brazed

دارای 101 صفحه با جوشکاری ...