پمپ آب

31 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 20 از 31 مورد

فیلترهای فعال

پمپ دیزلساز محیطی مدل DM16

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ آب محیطی دیزلساز

با قدرت 0.4 اسب بخار

با پروانه از جنس برنج

جنس شفت ...

پمپ آب محیطی دیزلساز

با قدرت 0.4 اسب بخار

با پروانه از جنس برنج

جنس شفت پمپ از استیل

با سطح صدای بسیار پایین

پمپ دیزلساز محیطی مدل DM45

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ آب محیطی دیزلساز

با قدرت 0.5 اسب بخار

با پروانه از جنس برنج

جنس شفت ...

پمپ آب محیطی دیزلساز

با قدرت 0.5 اسب بخار

با پروانه از جنس برنج

جنس شفت پمپ از استیل

با سطح صدای بسیار پایین

پمپ دیزلساز محیطی مدل DM80

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ آب محیطی دیزلساز

با قدرت 1 اسب بخار

با پروانه از جنس برنج

جنس شفت ...

پمپ آب محیطی دیزلساز

با قدرت 1 اسب بخار

با پروانه از جنس برنج

جنس شفت پمپ از استیل

با سطح صدای بسیار پایین

پمپ دیزلساز بشقابی مدل DM100/00

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ آب بشقابی دیزلساز

با قدرت 1 اسب بخار

با پروانه از جنس نوریل

جنس شفت ...

پمپ آب بشقابی دیزلساز

با قدرت 1 اسب بخار

با پروانه از جنس نوریل

جنس شفت پمپ از استیل

با سطح صدای بسیار پایین

پمپ دیزلساز بشقابی مدل DM100/01

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ آب بشقابی دیزلساز

با قدرت 1 اسب بخار

با پروانه از جنس برنج

جنس شفت ...

پمپ آب بشقابی دیزلساز

با قدرت 1 اسب بخار

با پروانه از جنس برنج

جنس شفت پمپ از استیل

با سطح صدای بسیار پایین

پمپ دیزلساز جتی مدل DAM100/00

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ آب جتی دیزلساز

پمپ خودمکش با قدرت 1 اسب بخار

با پروانه از جنس نوریل

...

پمپ آب جتی دیزلساز

پمپ خودمکش با قدرت 1 اسب بخار

با پروانه از جنس نوریل

جنس شفت پمپ از استیل

با سطح صدای بسیار پایین

پمپ دیزلساز جتی مدل DAM100/01

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ آب جتی دیزلساز

پمپ خودمکش با قدرت 1 اسب بخار

با پروانه از جنس برنج

...

پمپ آب جتی دیزلساز

پمپ خودمکش با قدرت 1 اسب بخار

با پروانه از جنس برنج

جنس شفت پمپ از استیل

با سطح صدای بسیار پایین

پمپ دیزلساز خودمکش مدل DAB150

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ سانتریفیوژ خودمکش دیزلساز

قدرت 2 اسب بخار

با پروانه از جنس برنج

جنس ...

پمپ سانتریفیوژ خودمکش دیزلساز

قدرت 2 اسب بخار

با پروانه از جنس برنج

جنس شفت پمپ از استیل

با سطح صدای عملکرد پایین

پمپ دیزلساز خودمکش مدل DAB200

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ سانتریفیوژ خودمکش دیزلساز

قدرت 3 اسب بخار

با پروانه از جنس برنج

جنس ...

پمپ سانتریفیوژ خودمکش دیزلساز

قدرت 3 اسب بخار

با پروانه از جنس برنج

جنس شفت پمپ از استیل

با سطح صدای عملکرد پایین

پمپ دیزلساز تک پروانه مدل DS100/2

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ سانتریفیوژ تک پروانه دیزلساز

قدرت 1 اسب بخار

با پروانه از جنس چدن

...

پمپ سانتریفیوژ تک پروانه دیزلساز

قدرت 1 اسب بخار

با پروانه از جنس چدن

جنس شفت پمپ از استیل

با سطح صدای عملکرد پایین

پمپ دیزلساز تک پروانه مدل DS150/2

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ سانتریفیوژ تک پروانه دیزلساز

قدرت 1.5 اسب بخار

با پروانه از جنس چدن

...

پمپ سانتریفیوژ تک پروانه دیزلساز

قدرت 1.5 اسب بخار

با پروانه از جنس چدن

جنس شفت پمپ از استیل

با سطح صدای عملکرد پایین

پمپ دیزلساز تک پروانه مدل DS200/2

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ سانتریفیوژ تک پروانه دیزلساز

قدرت 2 اسب بخار

با پروانه از جنس چدن

...

پمپ سانتریفیوژ تک پروانه دیزلساز

قدرت 2 اسب بخار

با پروانه از جنس چدن

جنس شفت پمپ از استیل

با سطح صدای عملکرد پایین

پمپ دیزلساز تک پروانه مدل DS300/3

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ سانتریفیوژ تک پروانه دیزلساز

قدرت 3 اسب بخار

با پروانه از جنس چدن

...

پمپ سانتریفیوژ تک پروانه دیزلساز

قدرت 3 اسب بخار

با پروانه از جنس چدن

جنس شفت پمپ از استیل

با سطح صدای عملکرد پایین

پمپ دیزلساز دو پروانه مدل DB100/00

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ سانتریفیوژ دو پروانه دیزلساز

قدرت 1 اسب بخار

با پروانه از جنس نوریل

...

پمپ سانتریفیوژ دو پروانه دیزلساز

قدرت 1 اسب بخار

با پروانه از جنس نوریل

جنس شفت پمپ از استیل

با سطح صدای عملکرد پایین

پمپ دیزلساز دو پروانه مدل DB100/01

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ سانتریفیوژ دو پروانه دیزلساز

قدرت 1 اسب بخار

با پروانه از جنس برنج

...

پمپ سانتریفیوژ دو پروانه دیزلساز

قدرت 1 اسب بخار

با پروانه از جنس برنج

جنس شفت پمپ از استیل

با سطح صدای عملکرد پایین

پمپ دیزلساز دو پروانه مدل DB160/00

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ سانتریفیوژ دو پروانه دیزلساز

قدرت 1.5 اسب بخار

با پروانه از جنس نوریل

...

پمپ سانتریفیوژ دو پروانه دیزلساز

قدرت 1.5 اسب بخار

با پروانه از جنس نوریل

جنس شفت پمپ از استیل

با سطح صدای عملکرد پایین

پمپ دیزلساز دو پروانه مدل DB160/01

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ سانتریفیوژ دو پروانه دیزلساز

قدرت 1.5 اسب بخار

با پروانه از جنس برنج

...

پمپ سانتریفیوژ دو پروانه دیزلساز

قدرت 1.5 اسب بخار

با پروانه از جنس برنج

جنس شفت پمپ از استیل

با سطح صدای عملکرد پایین

پمپ دیزلساز دو پروانه مدل DB210/00

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ سانتریفیوژ دو پروانه دیزلساز

قدرت 2 اسب بخار

با پروانه از جنس نوریل

...

پمپ سانتریفیوژ دو پروانه دیزلساز

قدرت 2 اسب بخار

با پروانه از جنس نوریل

جنس شفت پمپ از استیل

با سطح صدای عملکرد پایین

پمپ دیزلساز دو پروانه مدل DB210/01

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ سانتریفیوژ دو پروانه دیزلساز

قدرت 2 اسب بخار

با پروانه از جنس برنج

...

پمپ سانتریفیوژ دو پروانه دیزلساز

قدرت 2 اسب بخار

با پروانه از جنس برنج

جنس شفت پمپ از استیل

با سطح صدای عملکرد پایین

پمپ سمنان انرژی محیطی مدل PMT80

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 1 اسب بخار

برق مصرفی سه فاز

بدنه پمپ از جنس ...

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 1 اسب بخار

برق مصرفی سه فاز

بدنه پمپ از جنس چدن

پروانه از جنس برنج بسیار مقاوم

شفت از فولاد ضد زنگ

با سطح صدای بسیار پایین