پکیج کالورپک

14 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 14 از 14 مورد

فیلترهای فعال

پکیج زمینی کالورپک مدل CP36-S

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی کوتاه کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای گرمایش فضاهای ...

پکیج زمینی کوتاه کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای گرمایش فضاهای بزرگ

بدون منبع کویل دار تامین آبگرم مصرفی بهداشتی

با ظرفیت حرارتی 36000 کیلوکالری بر ...

پکیج زمینی کالورپک مدل CP45-S

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی کوتاه کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای گرمایش فضاهای ...

پکیج زمینی کوتاه کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای گرمایش فضاهای بزرگ

بدون منبع کویل دار تامین آبگرم مصرفی بهداشتی

با ظرفیت حرارتی 45000 کیلوکالری بر ...

پکیج زمینی کالورپک مدل CP65-S

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی کوتاه کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای گرمایش فضاهای ...

پکیج زمینی کوتاه کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای گرمایش فضاهای بزرگ

بدون منبع کویل دار تامین آبگرم مصرفی بهداشتی

با ظرفیت حرارتی 65000 کیلوکالری بر ...

پکیج زمینی کالورپک مدل CP85-S

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی کوتاه کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای گرمایش فضاهای ...

پکیج زمینی کوتاه کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای گرمایش فضاهای بزرگ

بدون منبع کویل دار تامین آبگرم مصرفی بهداشتی

با ظرفیت حرارتی 85000 کیلوکالری بر ...

پکیج زمینی کالورپک مدل CP125-S

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی کوتاه کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای گرمایش فضاهای ...

پکیج زمینی کوتاه کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای گرمایش فضاهای بزرگ

بدون منبع کویل دار تامین آبگرم مصرفی بهداشتی

با ظرفیت حرارتی 125000 کیلوکالری بر ...

پکیج زمینی کالورپک مدل CP160-S

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی کوتاه کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای گرمایش فضاهای ...

پکیج زمینی کوتاه کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای گرمایش فضاهای بزرگ

بدون منبع کویل دار تامین آبگرم مصرفی بهداشتی

با ظرفیت حرارتی 160000 کیلوکالری بر ...

پکیج زمینی کالورپک مدل CP200-S

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی کوتاه کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای گرمایش فضاهای ...

پکیج زمینی کوتاه کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای گرمایش فضاهای بزرگ

بدون منبع کویل دار تامین آبگرم مصرفی بهداشتی

با ظرفیت حرارتی 200000 کیلوکالری بر ...

پکیج زمینی کالورپک مدل CP65

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی بلند کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای تامین آبگرم و گرمایش ...

پکیج زمینی بلند کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای تامین آبگرم و گرمایش فضاهای بزرگ

دارای منبع کویل دار 130 لیتری جهت تامین آبگرم مصرفی بهداشتی

با ظرفیت ...

پکیج زمینی کالورپک مدل CP85

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی بلند کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای تامین آبگرم و گرمایش ...

پکیج زمینی بلند کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای تامین آبگرم و گرمایش فضاهای بزرگ

دارای منبع کویل دار 130 لیتری جهت تامین آبگرم مصرفی بهداشتی

با ظرفیت ...

پکیج زمینی کالورپک مدل CP125

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی بلند کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای تامین آبگرم و گرمایش ...

پکیج زمینی بلند کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای تامین آبگرم و گرمایش فضاهای بزرگ

دارای منبع کویل دار 130 لیتری جهت تامین آبگرم مصرفی بهداشتی

با ظرفیت ...

پکیج زمینی کالورپک مدل CP36

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی بلند کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای تامین آبگرم و گرمایش ...

پکیج زمینی بلند کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای تامین آبگرم و گرمایش فضاهای بزرگ

دارای منبع کویل دار 105 لیتری جهت تامین آبگرم مصرفی بهداشتی

با ظرفیت ...

پکیج زمینی کالورپک مدل CP45

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی بلند کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای تامین آبگرم و گرمایش ...

پکیج زمینی بلند کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای تامین آبگرم و گرمایش فضاهای بزرگ

دارای منبع کویل دار 130 لیتری جهت تامین آبگرم مصرفی بهداشتی

با ظرفیت ...

پکیج زمینی کالورپک مدل CP160

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی بلند کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای تامین آبگرم و گرمایش ...

پکیج زمینی بلند کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای تامین آبگرم و گرمایش فضاهای بزرگ

دارای منبع کویل دار 220 لیتری جهت تامین آبگرم مصرفی بهداشتی

با ظرفیت ...

پکیج زمینی کالورپک مدل CP200

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی بلند کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای تامین آبگرم و گرمایش ...

پکیج زمینی بلند کالورپک

دارای دیگ فولادی مستحکم

مناسب برای تامین آبگرم و گرمایش فضاهای بزرگ

دارای منبع کویل دار 220 لیتری جهت تامین آبگرم مصرفی بهداشتی

با ظرفیت ...