فیلتر توسط

نوع سوخت

نوع سوخت

پکیج شوفاژکار

28 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 20 از 28 مورد

فیلترهای فعال

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P4 کوتاه

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی گازسوز شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 27000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای ...

پکیج زمینی گازسوز شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 27000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش فضا تا 200 متر مربع

دارای دیگ چدنی 4 پره

دارای مبدل حرارتی 20000 کیلوکالری بر ...

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P4 بلند

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی گازسوز شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 27000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای ...

پکیج زمینی گازسوز شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 27000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش فضا تا 200 متر مربع

دارای دیگ چدنی 4 پره

دارای منبع کویل دار 20 لیتری

تامین ...

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P5 کوتاه

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی گازسوز شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 36000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای ...

پکیج زمینی گازسوز شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 36000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش فضا تا 250 متر مربع

دارای دیگ چدنی 5 پره

دارای مبدل حرارتی 20000 کیلوکالری بر ...

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P5 بلند

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی گازسوز شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 36000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای ...

پکیج زمینی گازسوز شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 36000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش فضا تا 250 متر مربع

دارای دیگ چدنی 5 پره

دارای منبع کویل دار 20 لیتری

تامین ...

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P5 گرمایش از کف

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی گازسوز شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 36000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای ...

پکیج زمینی گازسوز شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 36000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش فضا تا 250 متر مربع

دارای دیگ چدنی 5 پره

دارای منبع کویل دار 20 لیتری

مجهز ...

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P6 بلند

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی گازسوز شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 45000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای ...

پکیج زمینی گازسوز شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 45000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش فضا تا 360 متر مربع

دارای دیگ چدنی 6 پره

دارای منبع کویل دار 30 لیتری

تامین ...

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P6 گرمایش از کف

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی گازسوز شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 45000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای ...

پکیج زمینی گازسوز شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 45000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش فضا تا 360 متر مربع

دارای دیگ چدنی 6 پره

دارای منبع کویل دار 30 لیتری

...

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P7 بلند

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی گازسوز شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 54000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای ...

پکیج زمینی گازسوز شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 54000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش فضا تا 420 متر مربع

دارای دیگ چدنی 7 پره

دارای منبع کویل دار 30 لیتری

تامین ...

پکیج زمینی شوفاژکار مدل P7 گرمایش از کف

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج زمینی گازسوز شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 54000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای ...

پکیج زمینی گازسوز شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 54000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش فضا تا 420 متر مربع

دارای دیگ چدنی 7 پره

دارای منبع کویل دار 30 لیتری

...

پکیج زمینی شوفاژکار مدل آذرخش AS300-8 بلند

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 73300 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای ...

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 73300 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش فضا تا 700 متر مربع

دارای دیگ چدنی 8 پره

دارای منبع کویل دار 160 لیتری

برای ...

پکیج زمینی شوفاژکار مدل آذرخش AS300-9 بلند

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 83200 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای ...

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 83200 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش فضا تا 800 متر مربع

دارای دیگ چدنی 9 پره

دارای منبع کویل دار 160 لیتری

برای ...

پکیج زمینی شوفاژکار مدل آذرخش AS300-5 بلند

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 43700 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای ...

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 43700 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش فضا تا 400 متر مربع

دارای دیگ چدنی 5 پره

دارای منبع کویل دار 160 لیتری

برای ...

پکیج زمینی شوفاژکار مدل آذرخش AS300-6 بلند

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 53600 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای ...

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 53600 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش فضا تا 480 متر مربع

دارای دیگ چدنی 6 پره

دارای منبع کویل دار 160 لیتری

برای ...

پکیج زمینی شوفاژکار مدل آذرخش AS300-7 بلند

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 63400 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای ...

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 63400 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش فضا تا 600 متر مربع

دارای دیگ چدنی 7 پره

دارای منبع کویل دار 160 لیتری

برای ...

پکیج زمینی شوفاژکار مدل آذرخش AS300-5 کوتاه...

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 43700 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای ...

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 43700 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش فضا تا 400 متر مربع

دارای دیگ چدنی 5 پره

دارای مبدل حرارتی صفحه ای و رسوب گیر ...

پکیج زمینی شوفاژکار مدل آذرخش AS300-6 کوتاه...

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 53600 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای ...

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 53600 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش فضا تا 500 متر مربع

دارای دیگ چدنی 6 پره

دارای مبدل حرارتی صفحه ای و رسوب گیر ...

پکیج زمینی شوفاژکار مدل آذرخش AS300-7 کوتاه...

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 63400 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای ...

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 63400 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش فضا تا 600 متر مربع

دارای دیگ چدنی 7 پره

دارای مبدل حرارتی صفحه ای و رسوب گیر ...

پکیج زمینی شوفاژکار مدل آذرخش AS300-8 کوتاه...

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 73300 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای ...

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 73300 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش فضا تا 700 متر مربع

دارای دیگ چدنی 8 پره

دارای مبدل حرارتی صفحه ای و رسوب گیر ...

پکیج زمینی شوفاژکار مدل آذرخش AS300-9 کوتاه...

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 83200 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای ...

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 83200 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش فضا تا 800 متر مربع

دارای دیگ چدنی 9 پره

دارای مبدل حرارتی صفحه ای و رسوب گیر ...

پکیج زمینی شوفاژکار مدل آذرخش AS300-5 کوتاه...

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 43700 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای ...

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار

ظرفیت حرارتی 43700 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش فضا تا 400 متر مربع

دارای دیگ چدنی 5 پره

بدون منبع کویل دار و مبدل حرارتی صفحه ...