دیگ آبگرم

62 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 20 از 62 مورد

فیلترهای فعال

دیگ چدنی شوفاژکار 7 پره سولار 400

قیمت تماس با واحد فروش

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 400

با ظرفیت حرارتی 9200kcal/hr

...

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 400

با ظرفیت حرارتی 9200kcal/hr

فشار کاری 4 بار

جنس از چدن آتش خوار مقاوم

امکان تعویض آسان پره های آسیب دیده

...

دیگ چدنی شوفاژکار 8 پره سولار 400

قیمت تماس با واحد فروش

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 400

با ظرفیت حرارتی 113000kcal/hr

...

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 400

با ظرفیت حرارتی 113000kcal/hr

فشار کاری 4 بار

جنس از چدن آتش خوار مقاوم

امکان تعویض آسان پره های آسیب دیده

...

دیگ چدنی شوفاژکار 9 پره سولار 400

قیمت تماس با واحد فروش

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 400

با ظرفیت حرارتی 134000kcal/hr

...

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 400

با ظرفیت حرارتی 134000kcal/hr

فشار کاری 4 بار

جنس از چدن آتش خوار مقاوم

امکان تعویض آسان پره های آسیب دیده

...

دیگ چدنی شوفاژکار 10 پره سولار 400

قیمت تماس با واحد فروش

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 400

با ظرفیت حرارتی 156000kcal/hr

...

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 400

با ظرفیت حرارتی 156000kcal/hr

فشار کاری 4 بار

جنس از چدن آتش خوار مقاوم

امکان تعویض آسان پره های آسیب دیده

...

دیگ چدنی شوفاژکار 11 پره سولار 400

قیمت تماس با واحد فروش

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 400

با ظرفیت حرارتی 177000kcal/hr

...

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 400

با ظرفیت حرارتی 177000kcal/hr

فشار کاری 4 بار

جنس از چدن آتش خوار مقاوم

امکان تعویض آسان پره های آسیب دیده

...

دیگ چدنی شوفاژکار 6 پره سولار 300

قیمت تماس با واحد فروش

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 300

با ظرفیت حرارتی 51000kcal/hr

...

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 300

با ظرفیت حرارتی 51000kcal/hr

فشار کاری 4 بار

جنس از چدن آتش خوار مقاوم

امکان تعویض آسان پره های آسیب دیده

...

دیگ چدنی شوفاژکار 7 پره سولار 300

قیمت تماس با واحد فروش

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 300

با ظرفیت حرارتی 61000kcal/hr

...

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 300

با ظرفیت حرارتی 61000kcal/hr

فشار کاری 4 بار

جنس از چدن آتش خوار مقاوم

امکان تعویض آسان پره های آسیب دیده

...

دیگ چدنی شوفاژکار 12 پره سولار 400

قیمت تماس با واحد فروش

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 400

با ظرفیت حرارتی 199000kcal/hr

...

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 400

با ظرفیت حرارتی 199000kcal/hr

فشار کاری 4 بار

جنس از چدن آتش خوار مقاوم

امکان تعویض آسان پره های آسیب دیده

...

دیگ چدنی شوفاژکار 13 پره سولار 400

قیمت تماس با واحد فروش

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 400

با ظرفیت حرارتی 221000kcal/hr

...

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 400

با ظرفیت حرارتی 221000kcal/hr

فشار کاری 4 بار

جنس از چدن آتش خوار مقاوم

امکان تعویض آسان پره های آسیب دیده

...

دیگ چدنی شوفاژکار 5 پره سولار 300

قیمت تماس با واحد فروش

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 300

با ظرفیت حرارتی 43000kcal/hr

...

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 300

با ظرفیت حرارتی 43000kcal/hr

فشار کاری 4 بار

جنس از چدن آتش خوار مقاوم

امکان تعویض آسان پره های آسیب دیده

...

دیگ چدنی شوفاژکار 8 پره سولار 300

قیمت تماس با واحد فروش

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 300

با ظرفیت حرارتی 70000kcal/hr

...

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 300

با ظرفیت حرارتی 70000kcal/hr

فشار کاری 4 بار

جنس از چدن آتش خوار مقاوم

امکان تعویض آسان پره های آسیب دیده

...

دیگ چدنی شوفاژکار 9 پره سولار 300

قیمت تماس با واحد فروش

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 300

با ظرفیت حرارتی 79000kcal/hr

...

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 300

با ظرفیت حرارتی 79000kcal/hr

فشار کاری 4 بار

جنس از چدن آتش خوار مقاوم

امکان تعویض آسان پره های آسیب دیده

...

دیگ چدنی شوفاژکار 10 پره سولار 300

قیمت تماس با واحد فروش

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 300

با ظرفیت حرارتی 89000kcal/hr

...

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سولار 300

با ظرفیت حرارتی 89000kcal/hr

فشار کاری 4 بار

جنس از چدن آتش خوار مقاوم

امکان تعویض آسان پره های آسیب دیده

...

دیگ چدنی شوفاژکار 5 پره سوپر 400

قیمت تماس با واحد فروش

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سوپر 400

با ظرفیت حرارتی 118700kcal/hr

...

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سوپر 400

با ظرفیت حرارتی 118700kcal/hr

فشار کاری 4 بار

جنس از چدن آتش خوار مقاوم

امکان تعویض آسان پره های آسیب دیده

...

دیگ چدنی شوفاژکار 6 پره سوپر 400

قیمت تماس با واحد فروش

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سوپر 400

با ظرفیت حرارتی 146200kcal/hr

...

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سوپر 400

با ظرفیت حرارتی 146200kcal/hr

فشار کاری 4 بار

جنس از چدن آتش خوار مقاوم

امکان تعویض آسان پره های آسیب دیده

...

دیگ چدنی شوفاژکار 7 پره سوپر 400

قیمت تماس با واحد فروش

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سوپر 400

با ظرفیت حرارتی 174500kcal/hr

...

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سوپر 400

با ظرفیت حرارتی 174500kcal/hr

فشار کاری 4 بار

جنس از چدن آتش خوار مقاوم

امکان تعویض آسان پره های آسیب دیده

...

دیگ چدنی شوفاژکار 8 پره سوپر 400

قیمت تماس با واحد فروش

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سوپر 400

با ظرفیت حرارتی 202100kcal/hr

...

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سوپر 400

با ظرفیت حرارتی 202100kcal/hr

فشار کاری 4 بار

جنس از چدن آتش خوار مقاوم

امکان تعویض آسان پره های آسیب دیده

...

دیگ چدنی شوفاژکار 9 پره سوپر 400

قیمت تماس با واحد فروش

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سوپر 400

با ظرفیت حرارتی 229600kcal/hr

...

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سوپر 400

با ظرفیت حرارتی 229600kcal/hr

فشار کاری 4 بار

جنس از چدن آتش خوار مقاوم

امکان تعویض آسان پره های آسیب دیده

...

دیگ چدنی شوفاژکار 10 پره سوپر 400

قیمت تماس با واحد فروش

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سوپر 400

با ظرفیت حرارتی 258000kcal/hr

...

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سوپر 400

با ظرفیت حرارتی 258000kcal/hr

فشار کاری 4 بار

جنس از چدن آتش خوار مقاوم

امکان تعویض آسان پره های آسیب دیده

...

دیگ چدنی شوفاژکار 11 پره سوپر 400

قیمت تماس با واحد فروش

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سوپر 400

با ظرفیت حرارتی 285500kcal/hr

...

دیگ آبگرم چدنی شوفاژکار مدل سوپر 400

با ظرفیت حرارتی 285500kcal/hr

فشار کاری 4 بار

جنس از چدن آتش خوار مقاوم

امکان تعویض آسان پره های آسیب دیده

...