فیلتر توسط

نوع

نوع

فن کویل آذر نسیم

19 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 19 از 19 مورد

فیلترهای فعال

فن کویل زمینی آذر نسیم مدل ANDF-350

قیمت تماس با واحد فروش

فن کویل زمینی آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 200CFM

مناسب برای فضا تا 12 متر ...

فن کویل زمینی آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 200CFM

مناسب برای فضا تا 12 متر مربع

در دو رنگ طوسی و شکلاتی

دارای کویل سه ردیفه با لوله 3/8 اینچ

طراحی بدنه شیک و ...

فن کویل زمینی آذر نسیم مدل ANDF-510

قیمت تماس با واحد فروش

فن کویل زمینی آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 300CFM

مناسب برای فضا تا 20 متر ...

فن کویل زمینی آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 300CFM

مناسب برای فضا تا 20 متر مربع

در دو رنگ طوسی و شکلاتی

دارای کویل سه ردیفه با لوله 3/8 اینچ

طراحی بدنه شیک و ...

فن کویل زمینی آذر نسیم مدل ANDF-680

قیمت تماس با واحد فروش

فن کویل زمینی آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 400CFM

مناسب برای فضا تا 26 متر ...

فن کویل زمینی آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 400CFM

مناسب برای فضا تا 26 متر مربع

در دو رنگ طوسی و شکلاتی

دارای کویل سه ردیفه با لوله 3/8 اینچ

طراحی بدنه شیک و ...

فن کویل زمینی آذر نسیم مدل ANDF-1020

قیمت تماس با واحد فروش

فن کویل زمینی آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 600CFM

مناسب برای فضا تا 36 متر ...

فن کویل زمینی آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 600CFM

مناسب برای فضا تا 36 متر مربع

در دو رنگ طوسی و شکلاتی

دارای کویل سه ردیفه با لوله 3/8 اینچ

طراحی بدنه شیک و ...

فن کویل زمینی آذر نسیم مدل ANDF-1400

قیمت تماس با واحد فروش

فن کویل زمینی آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 800CFM

مناسب برای فضا تا 55 متر ...

فن کویل زمینی آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 800CFM

مناسب برای فضا تا 55 متر مربع

در دو رنگ طوسی و شکلاتی

دارای کویل سه ردیفه با لوله 3/8 اینچ

طراحی بدنه شیک و ...

فن کویل کانالی آذر نسیم مدل ANFD-1700

قیمت تماس با واحد فروش

داکتد فن کویل آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 1000CFM

مناسب برای فضا تا 70 متر ...

داکتد فن کویل آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 1000CFM

مناسب برای فضا تا 70 متر مربع

دارای کویل سه ردیفه با لوله های 3/8 اینچ

ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم مستحکم

...

فن کویل زمینی آذر نسیم مدل ANDF-1700

قیمت تماس با واحد فروش

فن کویل زمینی آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 1000CFM

مناسب برای فضا تا 70 متر ...

فن کویل زمینی آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 1000CFM

مناسب برای فضا تا 70 متر مربع

در دو رنگ طوسی و شکلاتی

دارای کویل سه ردیفه با لوله 3/8 اینچ

طراحی بدنه شیک و ...

فن کویل سقفی آذر نسیم مدل ANCF-350

قیمت تماس با واحد فروش

فن کویل سقفی بدون کابین آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 200CFM

مناسب برای فضا تا 12 ...

فن کویل سقفی بدون کابین آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 200CFM

مناسب برای فضا تا 12 متر مربع

دارای کویل سه ردیفه با لوله های 3/8 اینچ

بدنه از ورق گالوانیزه گرم بسیار ...

فن کویل سقفی آذر نسیم مدل ANCF-510

قیمت تماس با واحد فروش

فن کویل سقفی بدون کابین آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 300CFM

مناسب برای فضا تا 20 ...

فن کویل سقفی بدون کابین آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 300CFM

مناسب برای فضا تا 20 متر مربع

دارای کویل سه ردیفه با لوله های 3/8 اینچ

بدنه از ورق گالوانیزه گرم بسیار ...

فن کویل سقفی آذر نسیم مدل ANCF-680

قیمت تماس با واحد فروش

فن کویل سقفی بدون کابین آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 400CFM

مناسب برای فضا تا 26 ...

فن کویل سقفی بدون کابین آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 400CFM

مناسب برای فضا تا 26 متر مربع

دارای کویل سه ردیفه با لوله های 3/8 اینچ

بدنه از ورق گالوانیزه گرم بسیار ...

فن کویل سقفی آذر نسیم مدل ANCF-1020

قیمت تماس با واحد فروش

فن کویل سقفی بدون کابین آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 600CFM

مناسب برای فضا تا 36 ...

فن کویل سقفی بدون کابین آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 600CFM

مناسب برای فضا تا 36 متر مربع

دارای کویل سه ردیفه با لوله های 3/8 اینچ

بدنه از ورق گالوانیزه گرم بسیار ...

فن کویل سقفی آذر نسیم مدل ANCF-1400

قیمت تماس با واحد فروش

فن کویل سقفی بدون کابین آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 800CFM

مناسب برای فضا تا 55 ...

فن کویل سقفی بدون کابین آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 800CFM

مناسب برای فضا تا 55 متر مربع

دارای کویل سه ردیفه با لوله های 3/8 اینچ

بدنه از ورق گالوانیزه گرم بسیار ...

فن کویل سقفی آذر نسیم مدل ANCF-1700

قیمت تماس با واحد فروش

فن کویل سقفی بدون کابین آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 1000CFM

مناسب برای فضا تا 70 ...

فن کویل سقفی بدون کابین آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 1000CFM

مناسب برای فضا تا 70 متر مربع

دارای کویل سه ردیفه با لوله های 3/8 اینچ

بدنه از ورق گالوانیزه گرم بسیار ...

فن کویل کانالی آذر نسیم مدل ANFD-1400

قیمت تماس با واحد فروش

داکتد فن کویل آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 800CFM

مناسب برای فضا تا 60 متر ...

داکتد فن کویل آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 800CFM

مناسب برای فضا تا 60 متر مربع

دارای کویل سه ردیفه با لوله های 3/8 اینچ

ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم مستحکم

...

فن کویل کانالی آذر نسیم مدل ANFD-2000

قیمت تماس با واحد فروش

داکتد فن کویل آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 1200CFM

مناسب برای فضا تا 80 متر ...

داکتد فن کویل آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 1200CFM

مناسب برای فضا تا 80 متر مربع

دارای کویل سه ردیفه با لوله های 3/8 اینچ

ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم مستحکم

...

فن کویل کانالی آذر نسیم مدل ANFD-2400

قیمت تماس با واحد فروش

داکتد فن کویل آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 1400CFM

مناسب برای فضا تا 90 متر ...

داکتد فن کویل آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 1400CFM

مناسب برای فضا تا 90 متر مربع

دارای کویل سه ردیفه با لوله های 3/8 اینچ

ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم مستحکم

...

فن کویل کانالی آذر نسیم مدل ANFD-2700

قیمت تماس با واحد فروش

داکتد فن کویل آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 1600CFM

مناسب برای فضا تا 100 متر ...

داکتد فن کویل آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 1600CFM

مناسب برای فضا تا 100 متر مربع

دارای کویل سه ردیفه با لوله های 3/8 اینچ

ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم مستحکم

...

فن کویل کانالی آذر نسیم مدل ANFD-3000

قیمت تماس با واحد فروش

داکتد فن کویل آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 1800CFM

مناسب برای فضا تا 120 متر ...

داکتد فن کویل آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 1800CFM

مناسب برای فضا تا 120 متر مربع

دارای کویل سه ردیفه با لوله های 3/8 اینچ

ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم مستحکم

...

فن کویل کانالی آذر نسیم مدل ANFD-3400

قیمت تماس با واحد فروش

داکتد فن کویل آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 2000CFM

مناسب برای فضا تا 140 متر ...

داکتد فن کویل آذر نسیم

با ظرفیت هوادهی 2000CFM

مناسب برای فضا تا 140 متر مربع

دارای کویل سه ردیفه با لوله های 3/8 اینچ

ساخته شده از ورق گالوانیزه گرم مستحکم

...