فیلتر توسط

اینورتر

اینورتر

داکت اسپلیت گرین

17 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 17 از 17 مورد

فیلترهای فعال

داکت اسپلیت اینورتر گرین مدل GDS-36P1T1A

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

...

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

برق مصرفی تک فاز

دارای کمپرسور روتاری با مبرد R410a

مناسب برای فضای 70 تا 95 متر ...

داکت اسپلیت اینورتر گرین مدل GDS-48P3T1A

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

...

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

برق مصرفی سه فاز

دارای کمپرسور روتاری با مبرد R410a

مناسب برای فضای 100 تا 130 متر ...

داکت اسپلیت اینورتر گرین مدل GDS-18P1T1A

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

...

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

برق مصرفی تک فاز

دارای کمپرسور روتاری با مبرد R410a

مناسب برای فضای 30 تا 45 متر ...

داکت اسپلیت اینورتر گرین مدل GDS-24P1T1A

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

...

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

برق مصرفی تک فاز

دارای کمپرسور روتاری با مبرد R410a

مناسب برای فضای 45 تا 60 متر ...

داکت اسپلیت اینورتر گرین مدل GDS-30P1T1A

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

...

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

برق مصرفی تک فاز

دارای کمپرسور روتاری با مبرد R410a

مناسب برای فضای 55 تا 75 متر ...

داکت اسپلیت اینورتر گرین مدل GDS-60P3T1A

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

...

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

برق مصرفی سه فاز

دارای کمپرسور روتاری با مبرد R410a

مناسب برای فضای 130 تا 160 متر ...

داکت اسپلیت حاره ای T3 گرین مدل GDS-18P1T3B

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر مناسب مناطق ...

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر مناسب مناطق گرمسیری

برق مصرفی تک فاز

دارای کمپرسور روتاری با مبرد R22

مناسب برای فضای 30 تا 45 متر ...

داکت اسپلیت حاره ای T3 گرین مدل GDS-24P1T3B

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر مناسب مناطق ...

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر مناسب مناطق گرمسیری

برق مصرفی تک فاز

دارای کمپرسور روتاری با مبرد R22

مناسب برای فضای 45 تا 60 متر ...

داکت اسپلیت حاره ای T3 گرین مدل GDS-30P1T3B

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر مناسب مناطق ...

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر مناسب مناطق گرمسیری

برق مصرفی تک فاز

دارای کمپرسور روتاری با مبرد R22

مناسب برای فضای 55 تا 75 متر ...

داکت اسپلیت حاره ای T3 گرین مدل GDS-36P1T3B

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر مناسب مناطق ...

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر مناسب مناطق گرمسیری

برق مصرفی تک فاز

دارای کمپرسور روتاری با مبرد R22

مناسب برای فضای 70 تا 95 متر ...

داکت اسپلیت حاره ای T3 گرین مدل GDS-48P3T3B

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر مناسب مناطق ...

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر مناسب مناطق گرمسیری

برق مصرفی سه فاز

دارای کمپرسور روتاری با مبرد R22

مناسب برای فضای 100 تا 130 ...

داکت اسپلیت حاره ای T3 گرین مدل GDS-60P3T3B

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر مناسب مناطق ...

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر مناسب مناطق گرمسیری

برق مصرفی سه فاز

دارای کمپرسور روتاری با مبرد R22

مناسب برای فضای 130 تا 160 ...

داکت اسپلیت گرین مدل GDS-18P1T1/R1

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برق مصرفی تک ...

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برق مصرفی تک فاز

دارای کمپرسور روتاری با مبرد R410a

مناسب برای فضای 30 تا 45 متر مربع

قابلیت ...

داکت اسپلیت گرین مدل GDS-24P1T1/R1

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برق مصرفی تک ...

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برق مصرفی تک فاز

دارای کمپرسور روتاری با مبرد R410a

مناسب برای فضای 45 تا 60 متر مربع

قابلیت ...

داکت اسپلیت گرین مدل GDS-36P1T1/R1

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برق مصرفی تک ...

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برق مصرفی تک فاز

دارای کمپرسور روتاری با مبرد R410a

مناسب برای فضای 75 تا 95 متر مربع

قابلیت ...

داکت اسپلیت گرین مدل GDS-48P3T1/R1

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برق مصرفی سه ...

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برق مصرفی سه فاز

دارای کمپرسور روتاری با مبرد R410a

مناسب برای فضای 100 تا 130 متر مربع

...

داکت اسپلیت گرین مدل GDS-60P3T1/R1

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برق مصرفی سه ...

داکت اسپلیت گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برق مصرفی سه فاز

دارای کمپرسور روتاری با مبرد R410a

مناسب برای فضای 130 تا 160 متر مربع

...