فیلتر توسط

نوع

نوع

عملکرد

عملکرد

نوع کمپرسور

نوع کمپرسور

کولر گازی ال جی

38 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 20 از 38 مورد

فیلترهای فعال

کولر گازی اینورتر ال جی مدل آرتکول NA098SK1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به ...

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 12 تا 15 متر مربع

با طراحی ...

کولر گازی اینورتر ال جی مدل آرتکول NA128SK1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به ...

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 17 تا 24 متر مربع

با طراحی ...

کولر گازی اینورتر ال جی مدل آرتکول NA188SK3

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به ...

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 24 تا 32 متر مربع

با طراحی ...

کولر گازی اینورتر ال جی مدل آرتکول NA248SK3

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به ...

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 36 تا 45 متر مربع

با طراحی ...

کولر گازی اینورتر ال جی مدل نکست فایتینگ NF098ST1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به ...

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 12 تا 15 متر مربع

با طراحی ...

کولر گازی اینورتر ال جی مدل نکست فایتینگ NF189SQ1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به ...

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 24 تا 34 متر مربع

با طراحی ...

کولر گازی اینورتر ال جی مدل نکست فایتینگ NF249SQ1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به ...

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 32 تا 45 متر مربع

با طراحی ...

کولر گازی اینورتر ال جی مدل نکست فایتینگ NF128ST1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به ...

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 16 تا 24 متر مربع

با طراحی ...

کولر گازی اینورتر ال جی مدل نکست فایتینگ NF187ST3

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به ...

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 24 تا 32 متر مربع

با طراحی ...

کولر گازی اینورتر ال جی مدل نکست فایتینگ NF247ST3

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به ...

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 32 تا 45 متر مربع

با طراحی ...

کولر گازی اینورتر ال جی مدل نکست فایتینگ...

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش

مجهز به اینورتر

دارای ...

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 24 تا 34 متر مربع

با طراحی ظاهری شیک ...

کولر گازی اینورتر ال جی مدل نکست فایتینگ...

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش

مجهز به اینورتر

دارای ...

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 32 تا 45 متر مربع

با طراحی ظاهری شیک ...

کولر گازی اینورتر ال جی مدل نکست تایتان NT097SK1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به ...

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 12 تا 15 متر مربع

با ظاهری ...

کولر گازی اینورتر ال جی مدل نکست تایتان NT127SK1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به ...

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 16 تا 24 متر مربع

با ...

کولر گازی اینورتر ال جی مدل نکست تایتان NT187SK3

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به ...

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 25 تا 24 متر مربع

با ...

کولر گازی اینورتر ال جی مدل نکست تایتان NT247SK3

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به ...

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 32 تا 45 متر مربع

با ...

کولر گازی اینورتر ال جی مدل بیگ تایتان TB307SK1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به ...

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 46 تا 60 متر مربع

با ...

کولر گازی اینورتر ال جی مدل نکست تایتان NT099SQ1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به ...

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 12 تا 15 متر مربع

با ...

کولر گازی اینورتر ال جی مدل نکست تایتان NT129SQ1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به ...

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 16 تا 24 متر مربع

با ...

کولر گازی اینورتر ال جی مدل نکست تایتان NT189SQ1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به ...

کولر گازی دیواری اینورتر ال جی LG

با عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 24 تا 35 متر مربع

با ...