برج خنک کننده آگرین تهویه

34 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 20 از 34 مورد

فیلترهای فعال

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور آگرین تهویه 15 تن...

قیمت تماس با واحد فروش

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان ...

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان آبدهی 35 گالن بر دقیقه

با ابعاد فیزیکی (ارتفاع، قطر) : 163*90 سانتیمتر

بدنه و تشتک از ...

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی آگرین تهویه 15 تن...

قیمت تماس با واحد فروش

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

...

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان آبدهی 35 گالن بر دقیقه

با ابعاد فیزیکی (ارتفاع، طول، عرض) : 220*100*100 سانتیمتر

...

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور آگرین تهویه 20 تن...

قیمت تماس با واحد فروش

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان ...

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان آبدهی 71 گالن بر دقیقه

با ابعاد فیزیکی (ارتفاع، قطر) : 171*120 سانتیمتر

بدنه و تشتک ...

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی آگرین تهویه 20 تن...

قیمت تماس با واحد فروش

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

...

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان آبدهی 71 گالن بر دقیقه

با ابعاد فیزیکی (ارتفاع، طول، عرض) : 240*100*100 سانتیمتر

...

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور آگرین تهویه 30 تن...

قیمت تماس با واحد فروش

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان ...

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان آبدهی 105 گالن بر دقیقه

با ابعاد فیزیکی (ارتفاع، قطر) : 200*160 سانتیمتر

بدنه و تشتک ...

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی آگرین تهویه 30 تن...

قیمت تماس با واحد فروش

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

...

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان آبدهی 105 گالن بر دقیقه

با ابعاد فیزیکی (ارتفاع، طول، عرض) : 310*125*125 سانتیمتر

...

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور آگرین تهویه 40 تن...

قیمت تماس با واحد فروش

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان ...

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان آبدهی 141 گالن بر دقیقه

با ابعاد فیزیکی (ارتفاع، قطر) : 221*160 سانتیمتر

بدنه و تشتک ...

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی آگرین تهویه 40 تن...

قیمت تماس با واحد فروش

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

...

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان آبدهی 141 گالن بر دقیقه

با ابعاد فیزیکی (ارتفاع، طول، عرض) : 320*125*125 سانتیمتر

...

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور آگرین تهویه 50 تن...

قیمت تماس با واحد فروش

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان ...

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان آبدهی 176 گالن بر دقیقه

با ابعاد فیزیکی (ارتفاع، قطر) : 241*190 سانتیمتر

بدنه و تشتک ...

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی آگرین تهویه 50 تن...

قیمت تماس با واحد فروش

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

...

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان آبدهی 176 گالن بر دقیقه

با ابعاد فیزیکی (ارتفاع، طول، عرض) : 310*150*150 سانتیمتر

...

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور آگرین تهویه 60 تن...

قیمت تماس با واحد فروش

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان ...

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان آبدهی 212 گالن بر دقیقه

با ابعاد فیزیکی (ارتفاع، قطر) : 230*200 سانتیمتر

بدنه و تشتک ...

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی آگرین تهویه 60 تن...

قیمت تماس با واحد فروش

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

...

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان آبدهی 212 گالن بر دقیقه

با ابعاد فیزیکی (ارتفاع، طول، عرض) : 320*150*150 سانتیمتر

...

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور آگرین تهویه 80 تن...

قیمت تماس با واحد فروش

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان ...

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان آبدهی 282 گالن بر دقیقه

با ابعاد فیزیکی (ارتفاع، قطر) : 260*200 سانتیمتر

بدنه و تشتک ...

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی آگرین تهویه 80 تن...

قیمت تماس با واحد فروش

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

...

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان آبدهی 282 گالن بر دقیقه

با ابعاد فیزیکی (ارتفاع، طول، عرض) : 320*170*170 سانتیمتر

...

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور آگرین تهویه 100 تن...

قیمت تماس با واحد فروش

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان ...

برج خنک کننده فایبرگلاس مدور

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان آبدهی 352 گالن بر دقیقه

با ابعاد فیزیکی (ارتفاع، قطر) : 290*260 سانتیمتر

...

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی آگرین تهویه 100...

قیمت تماس با واحد فروش

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

...

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی

با عملکرد جریان مخالف (کانتر فلو) و مدار باز

جریان آبدهی 352 گالن بر دقیقه

با ابعاد فیزیکی (ارتفاع، طول، عرض) : 320*200*200 سانتیمتر

...