استخر و سونا و جکوزی

242 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 20 از 242 مورد

فیلترهای فعال

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل P350

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر ...

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر چند حالته

با قطر فیلتر 35 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا 22 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل P400

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر ...

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر چند حالته

با قطر فیلتر 40 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا 30 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل P450

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر ...

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر چند حالته

با قطر فیلتر 45 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا 40 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل P500

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر ...

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر چند حالته

با قطر فیلتر 50 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا 55 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل P650

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر ...

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر چند حالته

با قطر فیلتر 65 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا 75 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل P700

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر ...

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر چند حالته

با قطر فیلتر 70 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا 95 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV17

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر ...

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر چند حالته

با قطر فیلتر 43 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا 35 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV20

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر ...

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر چند حالته

با قطر فیلتر 50 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا 50 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV24

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر ...

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر چند حالته

با قطر فیلتر 60 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا 70 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV27

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر ...

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر چند حالته

با قطر فیلتر 70 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا 100 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV31

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر ...

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر چند حالته

با قطر فیلتر 78 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا 125 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFV35

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر ...

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر چند حالته

با قطر فیلتر 87 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا 155 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFS31

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر ...

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر چند حالته

با قطر فیلتر 78 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا 110 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل MFS35

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر ...

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر چند حالته

با قطر فیلتر 88 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا 150 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل V400

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر ...

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر چند حالته

با قطر فیلتر 40 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا 30 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل V450

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر ...

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر چند حالته

با قطر فیلتر 45 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا 40 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل V500

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر ...

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر چند حالته

با قطر فیلتر 54 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا 55 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل V650

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر ...

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر چند حالته

با قطر فیلتر 64 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا 80 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل V700

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر ...

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر چند حالته

با قطر فیلتر 70 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا 100 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر ایمکس مدل V700B

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر ...

فیلتر شنی ایمکس Emaux

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم در برابر خوردگی

مجهز به شیر چند حالته

با قطر فیلتر 72 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا 100 متر مکعب

...