کولر گازی تراست

22 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 20 از 22 مورد

فیلترهای فعال

کولر گازی تراست مدل TTSR-09HT1A

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با ...

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با برچسب انرژی رده A

فضای پیشنهادی 12 تا 15 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با مبرد R410a

کولر گازی تراست مدل TTSR-12HT1A

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با ...

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با برچسب انرژی رده A

فضای پیشنهادی 16 تا 24 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با مبرد R410a

کولر گازی تراست مدل TTSR-18HT1A

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با ...

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با برچسب انرژی رده A

فضای پیشنهادی 25 تا 35 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با مبرد R410a

کولر گازی تراست مدل TTSR-24HT1A

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با ...

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با برچسب انرژی رده A

فضای پیشنهادی 36 تا 48 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با مبرد R410a

کولر گازی تراست مدل TTSE-30HT1B

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با ...

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با برچسب انرژی رده B

فضای پیشنهادی 45 تا 60 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با مبرد R22

کولر گازی اینورتر تراست مدل TTSR-18HT3I

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

با ...

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

با برچسب انرژی رده A

فضای پیشنهادی 25 تا 35 متر مربع

کمپرسور روتاری T3 مخصوص مناطق گرم با ...

کولر گازی اینورتر تراست مدل TTSR-24HT3I

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

با ...

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

با برچسب انرژی رده A

فضای پیشنهادی 35 تا 48 متر مربع

کمپرسور روتاری T3 مخصوص مناطق گرم با ...

کولر گازی اینورتر تراست مدل TTSE-30HT3I

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

با ...

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

با برچسب انرژی رده A

فضای پیشنهادی 45 تا 60 متر مربع

کمپرسور روتاری T3 مخصوص مناطق گرم با ...

کولر گازی تراست مدل TXSD-12HT3B

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با ...

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با برچسب انرژی رده B

فضای پیشنهادی 16 تا 24 متر مربع

کمپرسور روتاری T3 مخصوص مناطق گرم با ...

کولر گازی تراست مدل TXSD-18HT3A

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با ...

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با برچسب انرژی رده A

فضای پیشنهادی 25 تا 35 متر مربع

کمپرسور روتاری T3 مخصوص مناطق گرم با ...

کولر گازی تراست مدل TXSD-24HT3A

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با ...

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با برچسب انرژی رده A

فضای پیشنهادی 36 تا 48 متر مربع

کمپرسور روتاری T3 مخصوص مناطق گرم با ...

کولر گازی تراست مدل TMSAB-09H410A

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با ...

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با برچسب انرژی رده A

فضای پیشنهادی 12 تا 15 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با مبرد R410a

کولر گازی تراست مدل TMSAB-12H410A

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با ...

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با برچسب انرژی رده A

فضای پیشنهادی 16 تا 24 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با مبرد R410a

کولر گازی تراست مدل TMSAB-18H410A

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با ...

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با برچسب انرژی رده A

فضای پیشنهادی 25 تا 35 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با مبرد R410a

کولر گازی اینورتر تراست مدل TTSE-09HT1I

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

با ...

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

با برچسب انرژی رده A

فضای پیشنهادی 12 تا 15 متر مربع

دارای کمپرسور روتاری با گاز مبرد ...

کولر گازی اینورتر تراست مدل TTSR-12HT1I

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

با ...

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

با برچسب انرژی رده A

فضای پیشنهادی 16 تا 24 متر مربع

دارای کمپرسور روتاری با گاز مبرد ...

کولر گازی تراست مدل TMSAB-24H410A

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با ...

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با برچسب انرژی رده A

فضای پیشنهادی 36 تا 48 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با مبرد R410a

کولر گازی تراست مدل TMSAB-30H410A

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با ...

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با برچسب انرژی رده A

فضای پیشنهادی 45 تا 60 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با مبرد R410a

کولر گازی تراست مدل TMSAB-36H410B

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با ...

کولر گازی دیواری تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون کیت اینورتر

با برچسب انرژی رده B

فضای پیشنهادی 50 تا 70 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با مبرد R410a

کولر گازی ایستاده تراست مدل TMFS-50H

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی ایستاده تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

برق ورودی سه فاز

...

کولر گازی ایستاده تراست Trust

قابلیت سرمایش و گرمایش

برق ورودی سه فاز

بدون تکنولوژی اینورتر

با برچسب انرژی رده B

فضای پیشنهادی 70 تا 90 متر مربع

دارای ...