کولر گازی گرین

30 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 20 از 30 مورد

فیلترهای فعال

کولر گازی گرین مدل H09P1T1/R1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب ...

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده انرژی گرید B

قابل استفاده برای 12 تا 15 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد ...

کولر گازی گرین مدل H12P1T1/R1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب ...

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده انرژی گرید B

قابل استفاده برای 16 تا 24 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد ...

کولر گازی گرین مدل H18P1T1/R1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب ...

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده انرژی گرید B

قابل استفاده برای 25 تا 35 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد ...

کولر گازی گرین مدل H24P1T1/R1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب ...

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده انرژی گرید B

قابل استفاده برای 34 تا 48 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد ...

کولر گازی گرین مدل H30P1T1/R1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب ...

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده انرژی گرید B

قابل استفاده برای 48 تا 60 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد ...

کولر گازی اینورتر گرین مدل H24P1T1A

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

دارای تکنولوژی اینورتر

...

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

دارای تکنولوژی اینورتر

برچسب رده انرژی گرید A

قابل استفاده برای 34 تا 48 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با ...

کولر گازی گرین مدل H36P1T1B

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب ...

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده انرژی گرید B

قابل استفاده برای 55 تا 70 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد ...

کولر گازی گرین مدل H09P1T1B

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب ...

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده انرژی گرید B

قابل استفاده برای 12 تا 15 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد ...

کولر گازی گرین مدل H12P1T1B

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب ...

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده انرژی گرید B

قابل استفاده برای 16 تا 24 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد ...

کولر گازی گرین مدل H18P1T1B

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب ...

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده انرژی گرید B

قابل استفاده برای 25 تا 36 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد ...

کولر گازی گرین مدل H24P1T1B

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب ...

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده انرژی گرید B

قابل استفاده برای 35 تا 48 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد ...

کولر گازی گرین مدل H30P1T1B

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب ...

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده انرژی گرید B

قابل استفاده برای 48 تا 60 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد ...

کولر گازی پیستونی گرین مدل 18P1T3PB

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده انرژی ...

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده انرژی گرید B

قابل استفاده برای 25 تا 36 متر مربع

مجهز به کمپرسور پیستونی با گاز مبرد R22

کولر گازی اینورتر گرین مدل H09P1T1A

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

دارای تکنولوژی اینورتر

...

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

دارای تکنولوژی اینورتر

برچسب رده انرژی گرید A

قابل استفاده برای 12 تا 15 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با ...

کولر گازی اینورتر گرین مدل H12P1T1A

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

دارای تکنولوژی اینورتر

...

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

دارای تکنولوژی اینورتر

برچسب رده انرژی گرید A

قابل استفاده برای 16 تا 24 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با ...

کولر گازی اینورتر گرین مدل H18P1T1A

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

دارای تکنولوژی اینورتر

...

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

دارای تکنولوژی اینورتر

برچسب رده انرژی گرید A

قابل استفاده برای 25 تا 36 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با ...

کولر گازی ایستاده گرین مدل H48P3T1B

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی ایستاده گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برق ...

کولر گازی ایستاده گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برق مصرفی سه فاز

برچسب رده انرژی گرید B

قابل استفاده برای 70 تا 90 متر مربع

مجهز به ...

کولر گازی ایستاده گرین مدل H60P3T1B

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی ایستاده گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برق ...

کولر گازی ایستاده گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برق مصرفی سه فاز

برچسب رده انرژی گرید B

قابل استفاده برای 90 تا 110 متر مربع

مجهز به ...

کولر گازی پرتابل گرین مدل H12P1T1A

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی پرتابل گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برق ...

کولر گازی پرتابل گرین Green

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برق مصرفی تک فاز

برچسب رده انرژی گرید B

قابل استفاده برای 10 تا 25 متر مربع

مجهز به ...

کولر گازی پیستونی گرین مدل 24P1T3PB

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده انرژی ...

کولر گازی دیواری گرین Green

قابلیت سرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده انرژی گرید B

قابل استفاده برای 35 تا 48 متر مربع

مجهز به کمپرسور پیستونی با گاز مبرد R22