فیلتر تصفیه جازی

13 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 13 از 13 مورد

فیلترهای فعال

فیلتر شنی استخر جازی مدل T400

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته ...

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته اروپایی

با قطر فیلتر 40 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 30 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر جازی مدل T450

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته ...

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته اروپایی

با قطر فیلتر 45 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 40 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر جازی مدل T500

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته ...

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته اروپایی

با قطر فیلتر 50 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 60 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر جازی مدل T600

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته ...

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته اروپایی

با قطر فیلتر 70 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 70 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر جازی مدل T700

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته ...

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته اروپایی

با قطر فیلتر 70 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 80 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر جازی مدل T750

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته ...

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته اروپایی

با قطر فیلتر 75 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 90 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر جازی مدل T800

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته ...

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته اروپایی

با قطر فیلتر 80 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 120 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر جازی مدل T900

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته ...

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته اروپایی

با قطر فیلتر 90 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 150 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر جازی مدل T1000

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته ...

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته اروپایی

با قطر فیلتر 100 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 200 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر جازی مدل T1200

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته ...

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته اروپایی

با قطر فیلتر 120 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 220 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر جازی مدل TF1400

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته ...

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته اروپایی

با قطر فیلتر 140 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 340 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر جازی مدل TF1600

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته ...

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته اروپایی

با قطر فیلتر 160 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 500 متر مکعب

...

فیلتر شنی استخر جازی مدل TF1800

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته ...

فیلتر شنی استخر جازی Jazzi

بدنه از جنس فایبرگلاس با کیفیت

دارای شیر چند حالته اروپایی

با قطر فیلتر 180 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 600 متر مکعب

...