فیلتر تصفیه هایوارد

30 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 20 از 30 مورد

فیلترهای فعال

فیلتر شنی استخر هایوارد مدل S144T

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس فایبرگلاس FRP

دارای شیر چند حالته نیمه ...

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس فایبرگلاس FRP

دارای شیر چند حالته نیمه اتوماتیک (عمدتا 6 حالته)

با قطر فیلتر 36 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 35 ...

فیلتر شنی استخر هایوارد مدل S166T

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس فایبرگلاس FRP

دارای شیر چند حالته نیمه ...

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس فایبرگلاس FRP

دارای شیر چند حالته نیمه اتوماتیک (عمدتا 6 حالته)

با قطر فیلتر 41 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 40 ...

فیلتر شنی استخر هایوارد مدل S180T

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس فایبرگلاس FRP

دارای شیر چند حالته نیمه ...

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس فایبرگلاس FRP

دارای شیر چند حالته نیمه اتوماتیک (عمدتا 6 حالته)

با قطر فیلتر 46 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 45 ...

فیلتر شنی استخر هایوارد مدل S210T

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس فایبرگلاس FRP

دارای شیر چند حالته نیمه ...

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس فایبرگلاس FRP

دارای شیر چند حالته نیمه اتوماتیک (عمدتا 6 حالته)

با قطر فیلتر 50 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 50 ...

فیلتر شنی استخر هایوارد مدل S220T

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس فایبرگلاس FRP

دارای شیر چند حالته نیمه ...

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس فایبرگلاس FRP

دارای شیر چند حالته نیمه اتوماتیک (عمدتا 6 حالته)

با قطر فیلتر 56 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 60 ...

فیلتر شنی استخر هایوارد مدل S311SX

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس فایبرگلاس FRP

دارای شیر چند حالته نیمه ...

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس فایبرگلاس FRP

دارای شیر چند حالته نیمه اتوماتیک (عمدتا 6 حالته)

با قطر فیلتر 78 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 115 ...

فیلتر شنی استخر هایوارد مدل S360SX

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس فایبرگلاس FRP

دارای شیر چند حالته نیمه ...

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس فایبرگلاس FRP

دارای شیر چند حالته نیمه اتوماتیک (عمدتا 6 حالته)

با قطر فیلتر 90 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 145 ...

فیلتر شنی استخر هایوارد مدل S244T

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس فایبرگلاس FRP

دارای شیر چند حالته نیمه ...

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس فایبرگلاس FRP

دارای شیر چند حالته نیمه اتوماتیک (عمدتا 6 حالته)

با قطر فیلتر 62 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 70 ...

فیلتر شنی استخر هایوارد مدل S270T2

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس فایبرگلاس FRP

دارای شیر چند حالته نیمه ...

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس فایبرگلاس FRP

دارای شیر چند حالته نیمه اتوماتیک (عمدتا 6 حالته)

با قطر فیلتر 68 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 85 ...

فیلتر شنی استخر هایوارد مدل S310T2

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس فایبرگلاس FRP

دارای شیر چند حالته نیمه ...

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس فایبرگلاس FRP

دارای شیر چند حالته نیمه اتوماتیک (عمدتا 6 حالته)

با قطر فیلتر 77 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 120 ...

فیلتر شنی استخر هایوارد مدل S360T2

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس فایبرگلاس FRP

دارای شیر چند حالته نیمه ...

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس فایبرگلاس FRP

دارای شیر چند حالته نیمه اتوماتیک (عمدتا 6 حالته)

با قطر فیلتر 90 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 160 ...

فیلتر شنی استخر هایوارد مدل Swim Pro VL210T

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس پلیمر Pro Grid

دارای شیر چند حالته نیمه ...

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس پلیمر Pro Grid

دارای شیر چند حالته نیمه اتوماتیک (عمدتا 6 حالته)

از نوع فیلترهای Above Ground با شرایط نصب بالاتر از زمین

با ...

فیلتر شنی استخر هایوارد مدل Swim Pro VL240T

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس پلیمر Pro Grid

دارای شیر چند حالته نیمه ...

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس پلیمر Pro Grid

دارای شیر چند حالته نیمه اتوماتیک (عمدتا 6 حالته)

از نوع فیلترهای Above Ground با شرایط نصب بالاتر از زمین

با ...

فیلتر شنی استخر هایوارد مدل Swim Pro VL270T

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس پلیمر Pro Grid

دارای شیر چند حالته نیمه ...

فیلتر شنی هایوارد Hayward

بدنه از جنس پلیمر Pro Grid

دارای شیر چند حالته نیمه اتوماتیک (عمدتا 6 حالته)

از نوع فیلترهای Above Ground با شرایط نصب بالاتر از زمین

با ...

فیلتر دیاتومه استخر هایوارد مدل 2420

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر دیاتومه استخر هایوارد Hayward

بدنه از جنس پلیمر Pro Grid

با قطر فیلتر 58 ...

فیلتر دیاتومه استخر هایوارد Hayward

بدنه از جنس پلیمر Pro Grid

با قطر فیلتر 58 سانتی متر

بدون شیر چند حالته (بصورت جداگانه خریداری شود)

مناسب برای استخر سرپوشیده تا ...

فیلتر دیاتومه استخر هایوارد مدل 3620

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر دیاتومه استخر هایوارد Hayward

بدنه از جنس پلیمر Pro Grid

با قطر فیلتر 58 ...

فیلتر دیاتومه استخر هایوارد Hayward

بدنه از جنس پلیمر Pro Grid

با قطر فیلتر 58 سانتی متر

بدون شیر چند حالته (بصورت جداگانه خریداری شود)

مناسب برای استخر سرپوشیده تا ...

فیلتر دیاتومه استخر هایوارد مدل 4820

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر دیاتومه استخر هایوارد Hayward

بدنه از جنس پلیمر Pro Grid

با قطر فیلتر 58 ...

فیلتر دیاتومه استخر هایوارد Hayward

بدنه از جنس پلیمر Pro Grid

با قطر فیلتر 58 سانتی متر

بدون شیر چند حالته (بصورت جداگانه خریداری شود)

مناسب برای استخر سرپوشیده تا ...

فیلتر دیاتومه استخر هایوارد مدل 6020

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر دیاتومه استخر هایوارد Hayward

بدنه از جنس پلیمر Pro Grid

با قطر فیلتر 58 ...

فیلتر دیاتومه استخر هایوارد Hayward

بدنه از جنس پلیمر Pro Grid

با قطر فیلتر 58 سانتی متر

بدون شیر چند حالته (بصورت جداگانه خریداری شود)

مناسب برای استخر سرپوشیده تا ...

فیلتر دیاتومه استخر هایوارد مدل 7220

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر دیاتومه استخر هایوارد Hayward

بدنه از جنس پلیمر Pro Grid

با قطر فیلتر 58 ...

فیلتر دیاتومه استخر هایوارد Hayward

بدنه از جنس پلیمر Pro Grid

با قطر فیلتر 58 سانتی متر

بدون شیر چند حالته (بصورت جداگانه خریداری شود)

مناسب برای استخر سرپوشیده تا ...

فیلتر دیاتومه استخر هایوارد مدل سطلی EC40AC

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر دیاتومه استخر هایوارد Hayward

بدنه از جنس پلیمر Pro Grid

با قطر فیلتر 41 ...

فیلتر دیاتومه استخر هایوارد Hayward

بدنه از جنس پلیمر Pro Grid

با قطر فیلتر 41 سانتی متر

بدون نیاز به شیر چند حالته و بک واش

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 45 متر ...