کولر گازی گری

22 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 20 از 22 مورد

فیلترهای فعال

کولر گازی گری مدل S4 matic-J12H1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده ...

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده مصرف انرژی B

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای فضای 15 تا 24 متر مربع

کولر گازی گری مدل S4 matic-J18H1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده ...

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده مصرف انرژی B

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای فضای 25 تا 36 متر مربع

کولر گازی گری مدل S4 matic-J24H1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده ...

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده مصرف انرژی A

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای فضای 35 تا 48 متر مربع

کولر گازی گری مدل S4 matic-J30H1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده ...

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده مصرف انرژی A

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای فضای 45 تا 60 متر مربع

کولر گازی اینورتر گری مدل ICOOL-H18C3

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش

دارای اینورتر

برچسب رده مصرف ...

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش

دارای اینورتر

برچسب رده مصرف انرژی A

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای فضای 25 تا 36 متر مربع

کولر گازی گری مدل G2 matic-H36C3

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده مصرف ...

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده مصرف انرژی B

دارای کمپرسور پیستونی با گاز R22

مناسب برای فضای 50 تا 70 متر مربع

کولر گازی گری مدل Q/2 matic-H30H1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده ...

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده مصرف انرژی B

دارای کمپرسور روتاری با گاز R22

مناسب برای فضای 45 تا 60 متر مربع

کولر گازی اینورتر گری مدل ICOOL-H36H1(B2)

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای اینورتر

برچسب رده ...

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای اینورتر

برچسب رده مصرف انرژی A

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای فضای 50 تا 70 متر مربع

کولر گازی گری مدل R4 matic-H09H1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده ...

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده مصرف انرژی B

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای فضای 12 تا 15 متر مربع

کولر گازی گری مدل R4 matic-H12H1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده ...

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده مصرف انرژی B

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای فضای 16 تا 24 متر مربع

کولر گازی گری مدل R4 matic-H18H1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده ...

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده مصرف انرژی B

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای فضای 25 تا 36 متر مربع

کولر گازی گری مدل R4 matic-H24H1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده ...

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده مصرف انرژی B

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای فضای 35 تا 48 متر مربع

کولر گازی گری مدل G2 matic-H18C3

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده مصرف ...

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده مصرف انرژی B

دارای کمپرسور پیستونی با گاز R22

مناسب برای فضای 25 تا 36 متر مربع

کولر گازی گری مدل G2 matic-H24C3

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده مصرف ...

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده مصرف انرژی B

دارای کمپرسور پیستونی با گاز R22

مناسب برای فضای 35 تا 48 متر مربع

کولر گازی گری مدل G2 matic-H30C3

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده مصرف ...

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده مصرف انرژی B

دارای کمپرسور پیستونی با گاز R22

مناسب برای فضای 45 تا 60 متر مربع

کولر گازی گری مدل Q/2 matic-H36H1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده ...

کولر گازی دیواری گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده مصرف انرژی B

دارای کمپرسور پیستونی با گاز R22

مناسب برای فضای 60 تا 75 متر مربع

کولر گازی ایستاده اینورتر گری مدل I CROWN-H24H3

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی ایستاده گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای اینورتر

برچسب ...

کولر گازی ایستاده گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای اینورتر

برچسب رده مصرف انرژی A

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای فضای 30 تا 48 متر مربع

کولر گازی ایستاده گری مدل TOWER-J36H3

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی ایستاده گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده ...

کولر گازی ایستاده گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده مصرف انرژی A

دارای کمپرسور اسکرال با گاز R22

مناسب برای فضای 50 تا 70 متر مربع

کولر گازی ایستاده گری مدل TOWER-H48H3

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی ایستاده گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده ...

کولر گازی ایستاده گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده مصرف انرژی B

دارای کمپرسور اسکرال با گاز R22

مناسب برای فضای 70 تا 90 متر مربع

کولر گازی ایستاده گری مدل TOWER-H60H3

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی ایستاده گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده ...

کولر گازی ایستاده گری GREE

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

برچسب رده مصرف انرژی B

دارای کمپرسور اسکرال با گاز R22

مناسب برای فضای 80 تا 100 متر مربع