مبدل حرارتی زیلمت

11 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 11 از 11 مورد

فیلترهای فعال

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت مدل ZB200/20

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت Zilmet

ظرفیت حرارتی 30000 کیلو کالری بر ساعت

بدنه ای ...

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت Zilmet

ظرفیت حرارتی 30000 کیلو کالری بر ساعت

بدنه ای از جنس استنلس استیل

فشار کاری مجاز 8 بار

راندمان حرارتی مناسب

جهت تامین آب در ...

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت مدل ZB200/26

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت Zilmet

ظرفیت حرارتی 40000 کیلو کالری بر ساعت

بدنه ای ...

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت Zilmet

ظرفیت حرارتی 40000 کیلو کالری بر ساعت

بدنه ای از جنس استنلس استیل

فشار کاری مجاز 8 بار

راندمان حرارتی مناسب

جهت تامین آب در ...

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت مدل ZB207/36

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت Zilmet

ظرفیت حرارتی 50000 کیلو کالری بر ساعت

بدنه ای ...

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت Zilmet

ظرفیت حرارتی 50000 کیلو کالری بر ساعت

بدنه ای از جنس استنلس استیل

فشار کاری مجاز 8 بار

راندمان حرارتی مناسب

جهت تامین آب در ...

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت مدل ZB207/40

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت Zilmet

ظرفیت حرارتی 60000 کیلو کالری بر ساعت

بدنه ای ...

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت Zilmet

ظرفیت حرارتی 60000 کیلو کالری بر ساعت

بدنه ای از جنس استنلس استیل

فشار کاری مجاز 8 بار

راندمان حرارتی مناسب

جهت تامین آب در ...

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت مدل ZB200/16

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت Zilmet

ظرفیت حرارتی 20000 کیلو کالری بر ساعت

بدنه ای ...

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت Zilmet

ظرفیت حرارتی 20000 کیلو کالری بر ساعت

بدنه ای از جنس استنلس استیل

فشار کاری مجاز 8 بار

راندمان حرارتی مناسب

جهت تامین آب در ...

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت مدل ZB207/42

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت Zilmet

ظرفیت حرارتی 75000 کیلو کالری بر ساعت

بدنه ای ...

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت Zilmet

ظرفیت حرارتی 75000 کیلو کالری بر ساعت

بدنه ای از جنس استنلس استیل

فشار کاری مجاز 8 بار

راندمان حرارتی مناسب

جهت تامین آب در ...

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت مدل ZB315/34

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت Zilmet

ظرفیت حرارتی 100000 کیلو کالری بر ساعت

بدنه ای ...

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت Zilmet

ظرفیت حرارتی 100000 کیلو کالری بر ساعت

بدنه ای از جنس استنلس استیل

فشار کاری مجاز 8 بار

راندمان حرارتی مناسب

جهت تامین آب در ...

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت مدل ZB315/40

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت Zilmet

ظرفیت حرارتی 125000 کیلو کالری بر ساعت

بدنه ای ...

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت Zilmet

ظرفیت حرارتی 125000 کیلو کالری بر ساعت

بدنه ای از جنس استنلس استیل

فشار کاری مجاز 8 بار

راندمان حرارتی مناسب

جهت تامین آب در ...

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت مدل ZB500/18

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت Zilmet

ظرفیت حرارتی 137500 کیلو کالری بر ساعت

بدنه ای ...

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت Zilmet

ظرفیت حرارتی 137500 کیلو کالری بر ساعت

بدنه ای از جنس استنلس استیل

فشار کاری مجاز 8 بار

راندمان حرارتی مناسب

جهت تامین آب در ...

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت مدل ZB500/20

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت Zilmet

ظرفیت حرارتی 150000 کیلو کالری بر ساعت

بدنه ای ...

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت Zilmet

ظرفیت حرارتی 150000 کیلو کالری بر ساعت

بدنه ای از جنس استنلس استیل

فشار کاری مجاز 8 بار

راندمان حرارتی مناسب

جهت تامین آب در ...

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت مدل ZB500/22

قیمت تماس با واحد فروش

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت Zilmet

ظرفیت حرارتی 175000 کیلو کالری بر ساعت

بدنه ای ...

مبدل حرارتی صفحه ای زیلمت Zilmet

ظرفیت حرارتی 175000 کیلو کالری بر ساعت

بدنه ای از جنس استنلس استیل

فشار کاری مجاز 8 بار

راندمان حرارتی مناسب

جهت تامین آب در ...