منبع تحت فشار HTM

12 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 12 از 12 مورد

فیلترهای فعال

منبع تحت فشار 24 لیتری HTM فلنچ استیل

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 24 لیتری

فشار ...

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 24 لیتری

فشار کاری مجاز 8 بار

بدون مانومتر روی دستگاه

مناسب برای استفاده در مناطق مرغوب

منبع تحت فشار 24 لیتری HTM فلنچ گالوانیزه

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 24 لیتری

فشار ...

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 24 لیتری

فشار کاری مجاز 8 بار

بدون مانومتر روی دستگاه

مناسب برای استفاده در مناطق مرغوب

منبع تحت فشار 60 لیتری HTM

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 60 لیتری

فشار ...

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 60 لیتری

فشار کاری مجاز 10 بار

دارای مانومتر روی دستگاه

مناسب برای استفاده در مناطق مرغوب

منبع تحت فشار 80 لیتری HTM

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 80 لیتری

فشار ...

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 80 لیتری

فشار کاری مجاز 10 بار

دارای مانومتر روی دستگاه

مناسب برای استفاده در مناطق مرغوب

منبع تحت فشار 100 لیتری HTM فشار 10 بار

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 100 لیتری

...

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 100 لیتری

فشار کاری مجاز 10 بار

دارای مانومتر روی دستگاه

مناسب برای استفاده در مناطق مرغوب

منبع تحت فشار 100 لیتری HTM فشار 16 بار

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 100 لیتری

...

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 100 لیتری

فشار کاری مجاز 16 بار

دارای مانومتر روی دستگاه

مناسب برای استفاده در مناطق مرغوب

منبع تحت فشار 150 لیتری HTM فشار 10 بار

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 150 لیتری

...

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 150 لیتری

فشار کاری مجاز 10 بار

دارای مانومتر روی دستگاه

مناسب برای استفاده در مناطق مرغوب

منبع تحت فشار 150 لیتری HTM فشار 16 بار

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 150 لیتری

...

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 150 لیتری

فشار کاری مجاز 16 بار

دارای مانومتر روی دستگاه

مناسب برای استفاده در مناطق مرغوب

منبع تحت فشار 200 لیتری HTM فشار 10 بار

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 200 لیتری

...

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 200 لیتری

فشار کاری مجاز 10 بار

دارای مانومتر روی دستگاه

مناسب برای استفاده در مناطق مرغوب

منبع تحت فشار 200 لیتری HTM فشار 16 بار

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 200 لیتری

...

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 200 لیتری

فشار کاری مجاز 16 بار

دارای مانومتر روی دستگاه

مناسب برای استفاده در مناطق مرغوب

منبع تحت فشار 300 لیتری HTM فشار 10 بار

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 300 لیتری

...

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 300 لیتری

فشار کاری مجاز 10 بار

دارای مانومتر روی دستگاه

مناسب برای استفاده در مناطق مرغوب

منبع تحت فشار 300 لیتری HTM فشار 16 بار

قیمت تماس با واحد فروش

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 300 لیتری

...

منبع انبساط بسته HTM

بدنه مقاوم با کیفیت رنگ بالا

با ظرفیت 300 لیتری

فشار کاری مجاز 16 بار

دارای مانومتر روی دستگاه

مناسب برای استفاده در مناطق مرغوب